Otwiera stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.plInstrukcja obsługiRedakcja Biuletynu
    ZMIEŃ NA: wysoki kontrast i czcionka Serwis internetowy - www.dolsk.pl      
 Wersja do wydruku

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY DOLSK

 

 

 

Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr  1172 o pow. 0,0205 ha arkusz mapy 1 położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów Dolsk, zapisanej w księdze wieczystej nr KW PO1M/00013730/1 na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości.

Dział III i IV księgi wieczystej nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.200,-zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT  w stawce 23%.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.

W/wym. działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Osiedla "Jaskółki" w mieście Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/204/2001 Rady Miasta i Gminy  Dolsk z dnia 07.12.2001r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 16, poz. 554 z dnia 04.02.2002r. przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka nr1172 leży pomiędzy działkami nr 1171 i nr 1173, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, lecz nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość ze względu na szerokość działki Działka przeznaczona do sprzedaży może być zbyta w drodze przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli sąsiadujących nieruchomości na powiększenie przyległych nieruchomości i poprawienie warunków zagospodarowania.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2018r. o godz. 1000

w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  9 marca  2018r. na konto Urzędu SBL Śrem Oddział Dolsk Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 w wysokości 1.000,-zł

 

 

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Dolsk.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się osobom, które nie wylicytowały działki, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, Gmina Dolsk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej konieczna jest obecność obojga małżonków przy  zawieraniu  umowy notarialnej w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

 

Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Dolsk z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo możliwości unieważnienia przetargu z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 16, tel.(061) 28-25-001.wew.44.


 Do góryRejestr zmian
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Urząd Miasta i Gminy Dolsk 
Pl. Wyzwolenia 4, tel. 61 28-25-001 
e-mail: umig@dolsk.pl