Otwiera stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.plInstrukcja obsługiRedakcja Biuletynu
    ZMIEŃ NA: wysoki kontrast i czcionka Serwis internetowy - www.dolsk.pl      
 Wersja do wydruku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

 

 

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1468/1 o pow. 0,0856 ha położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów Dolsk stanowiącej własność Gminy Dolsk, zapisanej w księdze wieczystej nr KW PO1M/00012800/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie.

 Dział III i IV księgi wieczystej nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 126.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100). Na dzień publikacji ogłoszenia nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

W przypadku zmiany przepisów  podatku VAT do wylicytowanej ceny działki w drodze przetargu doliczony zostanie obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Dla działki nr 1468/1 (wydzielonej z działki nr 1468) położonej w Dolsku zabudowanej budynkiem magazynowym brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 22 czerwca 2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o warunkach zabudowy Nr RG.6733.107.2017.SS, która ustala warunki zabudowy dla części działki nr 1468 poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku magazynowego na część garażową.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005r. oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009r., Uchwałą Nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego 2011r. oraz Uchwałą XXX/199/13 z dnia 27 lutego 2013r. działka nr 1468/1 przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018r. o godz. 1100

w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w sali nr 15.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20 000,00 zł na konto Gminy Dolsk Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 do dnia 10 stycznia 2018r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium do uczestniczenia w przetargu na sprzedaż działki nr 1468/1.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Dolsk.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się osobom, które nie wylicytowały działki, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, powinna przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli w przetargu ma uczestniczyć inna osoba, aniżeli ta na którą zostało wpłacone wadium - powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo notarialne.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka , zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową małżeńską lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz.1380). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, Gmina Dolsk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Dolsk z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo możliwości unieważnienia przetargu z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 16, tel. 61 28-25-001.wew.44.


 Do góryRejestr zmian
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Urząd Miasta i Gminy Dolsk 
Pl. Wyzwolenia 4, tel. 61 28-25-001 
e-mail: umig@dolsk.pl